Home

Organizing Team

IPC

Keynote Speakers

Plenary Panel

Call for Papers

Submission

Program

Author's Kit

Registration

Hotel Reservation

Conference Venue

Visa Application

Local Information

Past ICCAs

 

International Program Committee


Members


Adrian Bishop
Australia

Tongwen Chen
Canada

Guoyang Cheng
China

Tianguang Chu
China

Chunling Du
Singapore

Zhihong Guan
China

Daniel W. C Ho
Hong Kong

Zhijian Ji
China

Farbod Khoshnoud
Canada

James Lam
Hong Kong

Min-Fan Ricky Lee
Taiwan 

Fang Liao
Singapore

Qiang Ling
China

Peter X. Liu
Canada

Lorenzo Ntogramatzidis
Australia

Romeo Ortega
France

Yahaya Sam
Malaysia

Tielong Shen
Japan

Eduardo I Silva
Chile

Rong Su
Singapore

Hongfei Sun
China

Wei Wang
China

Zidong Wang
U.K.

Hansheng Wu
Japan

Bin Xi
China

Cheng Xiang
Singapore

Jun Xu
Singapore

Ran Yang
China

Ji-feng Zhang
China

 


Chang Chen
Sinapore

Yanquan Chen
USA

Delin Chu
Singapore

Baocang Ding
China

Haibin Duan
China

Guan, Zhi-Hong
China

Wenxing Hong
China

Wei Kang
USA

Dong W. Kim
Korea

Weiyao Lan
China

Shaoyuan Li
China

Chong Lin
Singapore

Fuchun Liu
China

Hongbin Ma
China

Marcos E. Orchard
Chile

Doris Saez
Chile

Robert Schmid
Australia

Ling Shi
Hong Kong

Kai-Tai Song
Taiwan

Weizhou Su
China

Biao Wang
China

Xiaofan Wang
China

Fen Wu
USA

Shunxiang Wu
China

Yuanqing Xia
China

Zhengrong Xiang
China

Guang-hong Yang
China

Simon X. Yang
Canada

Weihai Zhang
China