The 14th IEEE International Conference on
Control and Automation
Anchorage, Alaska, USA
June 12–15, 2018

Menu

Organising Committee


General Chairs


Ben M. Chen
Singapore

Clarence de Silva
Canada

Guoqiang Hu
Singapore


Program Chairs


Yufeng Zhang
Singapore

Xiang Chen
Canada

Regional Chairs


YangQuan Chen
USA

Lalith Gamage
Sri Lanka

Minyue Fu
Australia

Satadal Ghosh
India

Hugh Liu
Canada

Lu Liu
Hong Kong, China

Dieter Moormann
Germany

Tielong Shen
Japan

Jovan Stefanovski
Macedonia

David Y.D. Song
China

Qingguo Wang
South Africa

Oleg Yakimenko
USA

Tao Yang
USA

Huanshui Zhang
China

Youmin Zhang
Canada

Shiyu Zhao
UK


Invited Session Chairs


Haibin Duan
China

Gary Feng
Hong Kong, China

Jason Gu
Canada

Yiguang Hong
China

Justin Pang
Singapore

Zhong-Ping Jiang
USA

Zhendong Sun
China

Hong Wang
USA

Keyou You
China

Panel Session Chairs


Jie Chen
China

Zongli Lin
USA


Publication Chair


Hai Lin
USA

Publicity Chairs


Georgi Dimirovski
Turkey

Hairong Dong
China

Tingwen Huang
Qatar

Wei Kang
USA

Delin Luo
Hong Kong, China

Ying Tan
Australia

Sergey Serokhvostov
Russia

Jian Sun
China

Youfeng Su
China

Yan Wan
USA

Xiaohua Xia
South Africa


Local Arrangement Chair


Yang Shi
Canada

Award Committee Chairs


Jie Huang
Hong Kong, China

Zhengtao Ding
UK


Finance Chairs


Lihua Xie
Singapore

Youyi Wang
Singapore


Registration Chairs


Jianliang Wang
Singapore

Cheng Xiang
SingaporeInternational Program Committee


He Cai
China

Bo Chen
Hong Kong

Michael Z. Q. Chen
China

Tongwen Chen
Canada

Xi Chen
China

Qangquan Chen
USA

Long Cheng
China

Zhengtao Ding
UK

Xiwang Dong
China

Zhi Feng
Singapore

Zhi Gao
Singapore

Jason Gu
Canada

Jinwen Hu
China

Deqing Huang
China

Sunan Huang
Singapore

Shupeng Lai
Singapore

Weiyao Lan
China

Tao Li
China

Zhongkui Li
China

Fang Liao
Singapore

Lu Liu
Hong KongShuai Liu
China

Xinmin Liu
USA

Maobin Lu
Hong Kong

Justin Pang
Singapore

Swee-King Phang
Malaysia

Kai-Rong Qin
China

Rong Su
Singapore

Youfeng Su
China

Zhendong Sun
China

Han Wang
Singapore

Yan-Wu Wang
China

Guanghui Wen
China

Hao Xing
China

Dabo Xu
China

Zhao Xu
China

Maojiao Ye
China

Keyou You
China

Wen-An Zhang
China

Minghui Zhu
USA

Shanying Zhu
China

Zhiqiang Zuo
China


Award Committees

Best Paper Award Committee coordinated by Jie Huang, Hong Kong

Zhong-Ping Jiang (Chair), USA
Jie Chen, China
Tengfei Liu, China
Desineni Subbaram Naidu, USA
Oleg Yakimenko, USA


Best Student Paper Award Committee coordinated by Zhengtao Ding, UK

Zongli Lin (Chair), USA
Wen-Hua Chen, UK
Georgi Dimirovski, Turkey
Guoqiang Hu, Singapore
Hong Wang, USA