The 15th IEEE International Conference on
Control and Automation
Edinburgh, Scotland
July 16–19, 2019

Menu

Organising Committee


General Chairs


Lihua Xie
Singapore

Zhengtao Ding
UK

Yunfeng Zhang
Singapore


Program Chairs


Keyou You
China

Shiyu Zhao
UK

Regional Chairs


Dimos V. Dimarogonas
Sweden

Zongli Lin
USA

Wen-Hua Chen
UK

Minyue Fu
Australia

Dieter Moormann
Germany

Tielong Shen
Japan

Xiaohua Xia
South Africa

Gary Feng
Hong Kong

Zidong Wang
UK

Oleg Yakimenko
USA

Huanshui Zhang
China

Xiang Chen
Canada

Georgi Dimirovski
Macedonia

Invited Session Chairs


Guoqiang Hu, Singapore

Barry Lennox, UK

Jason Gu
Canada

Haibin Duan
China

Yiguang Hong
China

Bayu Jayawardhana
Netherland

Feng Lin
Singapore

Shuai Liu
China

Lu Liu
Hong Kong

Jianan Wang
China

Tao Yang
USA

Yan Wan
USA


Panel Session Chairs


Jie Chen
China

Ben M. Chen
Hong Kong


Publication Chair


Hai Lin
USA

Publicity Chairs


Han Wang
Singapore

Marco Ivan Ramirez Sosa Moran
UK

Hairong Dong
China

Ling Shi
Hong Kong

Zhendong Sun
China

Cheng Xiang
Singapore


Local Arrangement Chairs


Hong Yue
UK

Sen Wang
UK

Award Committee Chairs


Jie Huang
Hong Kong, China


Finance Chairs


Jianliang Wang
Singapore


International Liaison


Qingguo Wang
South Africa


Registration Chairs


Justin Pang
Singapore

Youyi Wang
Singapore